Central Campus of Technology

Dharan-14, Hattisar
Meeting Minutes
SN Title Download Posted
3 खाजा भत्ता र शिक्षकको सहभागिता सम्वन्धी निर्णय Download 1 month ago
2 एजेण्ड १० को बि.एस्सी तेश्रो र चौथो बर्षको सब्जेक्ट कम्बीनेशन सम्बन्धमा राय पेश गर्ने २०७९।०६।२६ को निर्णय Download 1 month ago