Central Campus of Technology

Dharan-14, Hattisar
Meeting Minutes
SN Title Download Posted
7 विद्यार्थीहरुको स्थानान्तरण सम्वन्धी थप निर्णय Download 1 year ago
6 विद्यार्थीहरुले अन्यत्र क्याम्पसहरुमा स्थानान्तरण भई जान चाहेको खण्डमा गरिएको निर्णय Download 1 year ago
5 विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण सम्वन्धी निर्णय Download 1 year ago
4 फिल्ड भिजिट सम्वन्धी निर्णय Download 1 year ago
3 खाजा भत्ता र शिक्षकको सहभागिता सम्वन्धी निर्णय Download 1 year ago
2 एजेण्ड १० को बि.एस्सी तेश्रो र चौथो बर्षको सब्जेक्ट कम्बीनेशन सम्बन्धमा राय पेश गर्ने २०७९।०६।२६ को निर्णय Download 1 year ago