Central Campus of Technology
Dharan-14, Hattisar
info@cct.tu.edu.np
025-570228

Notice (General)

BIT ENTRANCE EXAM 2077 Notice 4 months ago

<p>नोट: समस्त विद्यार्थी वर्गमा यो सुचित गरिन्छ कि&nbsp;दोब्बर दस्तुर तिरेर २०७७ चैत्र २२ गते सम्म&nbsp;वि. आई. टी. को&nbsp; फारम भर्न सकिने छ।</p> <p><a href="https://bit.tuiost.edu.np">https://bit.tuiost.edu.np</a></p>